Today's pose: Corpse Pose

शवासन - Śavāsana, Shavasana, Sarvasana, Mrtasana - Savasana - Corpse Pose
- Resting asana (Visranta Karaka Asana)