Handstand

अधोमुखवृक्षासन
Adho Mukha Vṛkṣāsana
Adho Mukha Vrksasana
Downward-Facing Tree (Full Arm Balance)
Arm Balance
Eka Pada Raja Kapotasana (One Legged King Pigeon Pose)

Eka Pada Raja Kapotasana (One Legged King Pigeon Pose)

Parvritta Janu Sirsasana (Spiralled Head to Knee Pose)

Parvritta Janu Sirsasana (Spiralled Head to Knee Pose)

Saral Natarajasana (Easy Dancer's Pose)

Saral Natarajasana (Easy Dancer's Pose)

Adho Mukha Vrksasana (Downward Facing Tree, aka Handstand)

Adho Mukha Vrksasana (Downward Facing Tree, aka Handstand)

Virabhadrasana I

Virabhadrasana I

Navasana (The boat pose)

Navasana (The boat pose)

Tri pada svanasana (Three Legged Dog) in front of Akaka Falls

Tri pada svanasana (Three Legged Dog) in front of Akaka Falls

Forward bend in Gomukhasana (Cow's Face Pose)

Forward bend in Gomukhasana (Cow's Face Pose)

Sirsasana Variation

Sirsasana Variation

The lotus hasta mudra

The lotus hasta mudra

Handstand - Adho Mukha Vṛkṣāsana (अधोमुखवृक्षासन)