Hands-Free Head Stand

मुक्तहस्तशीर्षासन
Muktahastaśīrṣāsana
Muktahastasirsasana
"Hands-Free" Head stand
Inverted asana (Viparita Sthiti)
Mukta Hasta Sirsasana A

Mukta Hasta Sirsasana A

Mukta Hasta Sirsasana B

Mukta Hasta Sirsasana B

Mukta Hasta Sirsasana C

Mukta Hasta Sirsasana C

    Hands-Free Head Stand - Muktahastaśīrṣāsana (मुक्तहस्तशीर्षासन)