Full Boat Pose

परिपूर्णनावासन
Paripūrṇanāvāsana
Paripurna Navasana
Full Boat
Abdominal asana (Udara Akunchana Sthiti)
Kitty Yoga: Paripurna Navasana

Kitty Yoga: Paripurna Navasana

man aerobic trainer positioning woman  Workout

man aerobic trainer positioning woman Workout

Man Abdominals Body paripurna navasana boat pose yoga

Man Abdominals Body paripurna navasana boat pose yoga

woman paripurna navasana boat pose yoga

woman paripurna navasana boat pose yoga

Paripurnanavasana

Paripurnanavasana

    Full Boat Pose - Paripūrṇanāvāsana (परिपूर्णनावासन)