Bridge Pose

सेतुबन्धासन
Setubandhāsana
Setu Bandha Sarvangasana
Bridge Pose
Backbend (Purva Pratana Sthiti)
_MG_7190-99

_MG_7190-99

bridge pose (Setu Bandha Sarvangasana)

bridge pose (Setu Bandha Sarvangasana)

full4.jpg

full4.jpg

bridge pose by the bridge

bridge pose by the bridge

Bridge Pose (Setu Bandha Sarvangasana)

Bridge Pose (Setu Bandha Sarvangasana)

Props for Modified Bridge Pose (Setu Bandha Sarvangasana)

Props for Modified Bridge Pose (Setu Bandha Sarvangasana)

Modified Bridge Pose (Setu Bandha Sarvangasana)

Modified Bridge Pose (Setu Bandha Sarvangasana)

Preparing for Supported Bridge Pose With Wall (Setu Bandha Sarvangasana)

Preparing for Supported Bridge Pose With Wall (Setu Bandha Sarvangasana)

Supported Bridge Pose With Wall (Setu Bandha Sarvangasana)

Supported Bridge Pose With Wall (Setu Bandha Sarvangasana)

Supported Bridge Pose With Wall (Setu Bandha Sarvangasana)

Supported Bridge Pose With Wall (Setu Bandha Sarvangasana)

Bridge Pose - Setubandhāsana (सेतुबन्धासन)